Proffs och amatörer, del 2

Rötägg finns överallt. Tyvärr brukar dessa rötägg ofta dra skam över hela sin grupp, trots att det handlar om enskilda fall. I september förra året hade en halvordinarie brandkårist i Uleåborg fått låna en av räddningsverkets bilar för att åka på kurs. I stället söp hen sig full, tog bilen, körde runt med sirenerna påslagna och kraschade till sist in i ett träd.

Många av mina FBK-bekanta blev väldigt upprörda när de nåddes av nyheten (läs den t.ex. här, på finska). Sådant beteende är fullständigt oacceptabelt, speciellt inom vår bransch. Även yrkesbrandmännens fackförbund reagerade, genom att kräva att all avtalspersonal bör genomgå samma lämplighetstester och samma utbildning som ordinarie personal. Låt oss titta lite närmare på vad det här skulle innebära.

Jag kan hålla med om att våra lämplighetstester skulle kunna vara bättre. Just nu är det  upp till brandkårens befäl och styrelse (eller räddningsverkets ansvarsperson om det handlar om en halvordinarie brandkår) att avgöra om en medlem är lämplig för operativ tjänst eller inte.  Rökdykarnas lämplighet för rökdykning kontrolleras regelbundet av hälsovårdare och läkare, men några regelrätta lämplighetstest för att få delta i den operativa verksamheten överhuvudtaget finns inte. Således kan man anta att det förekommer variationer mellan olika kårer i landet.

Jag kan även hålla med om att vårt utbildningssystem skulle kunna vara mycket bättre, men det tänkte jag inte gå in på nu.

För den enskilde medborgaren skulle det förstås vara bra om alla brandstationer var bemannade med yrkespersonal. Låt oss se vad det skulle innebära i praktiken.

Till att börja med kommer ingen att genomgå en yrkesutbildning på ett och ett halvt år bara för att få hålla på med en bisyssla. Således antar vi att det kommer att handla om heltidsanställningar och att alla stationer kommer att ha en starttid på 1 minut.

I Finland finns just nu ungefär 700 avtalsbrandkårer av olika slag. I och med att starttiderna minskar antar vi att dessa kan ersättas av 600 nya ordinarie stationer. I medeltal kommer varje station att bemannas av fyra brandmän, som jobbar i 24 timmars skift med tre följande lediga dagar. Således måste man anställa 16 brandmän per station, vilket innebär 9600 brandmän för samtliga nya stationer.

Låt oss vidare anta att en avtalsbrandkår i medeltal kostar lika mycket per år som två ordinarie brandmannatjänster. Detta innebär att kostnaderna för att anställa 9600 brandmän skulle motsvara 4800 avtalsbrandkårer, vilket i sin tur innebär en ökning av dagens kostnader med hela 585 %. Med tanke på det ekonomiska läget idag är detta fullständig utopiskt.

Vi leker ändå att kommunerna lyckats trolla fram pengarna som behövs. Då stöter vi på följande problem: varifrån skall man få tag på 9600 nya brandmän? Räddningsinstitutet utbildar ungefär 125 räddare och 40 underbefäl per år. Om vi antar att en fjärdedel av de 9600 brandmännen är underbefäl skulle det ta 60 år att utbilda tillräckligt med underbefäl och 57 år att utbilda tillräckligt med manskap. Då har vi dessutom lämnat bort de redan existerande ordinarie stationernas behov av nytt manskap och underbefäl.

Sammanfattningsvis är det helt enkelt inte realistiskt att kräva att avtalspersonal skall ha samma utbildningsnivå som ordinarie personal. I praktiken skulle ett sådant krav leda till att stora delar av Finland blev helt utan brandkår. ”Byborna” skulle då bli tvungna att organisera släcknings- och räddningsberedskapen själva, dvs. det som hände på 1800-talet då de första frivilliga brandkårerna grundades. Då kan man fråga sig vad som är bättre: outbildade och dåligt utrustade frivilliga brandvärn i byarna, eller välutrustade avtalsbrandkårer med åtminstone någon sorts utbildning?

Proffs och amatörer, del 1

Jag har länge tänkt skriva någonting om stridigheterna mellan ordinarie och frivillig räddningspersonal, men inte riktigt hittat något lämpligt tillfälle. Den här veckan har dock dessa stridigheter dykt upp i massmedia genom brandmannaförbundets krav på att de frivilliga inte borde få använda likadana kläder eller likadana bilar som de ordinarie. Jag kan inte låta bli att kommentera detta, men för att också andra än de som redan är insyltade i branschen skall kunna hänga med tänkte jag ägna det här inlägget till att reda ut lite begrepp. Kommentarerna skjuter jag upp till nästa inlägg.

”De ordinarie brandstationerna är bemannade dygnet runt och har en starttid på 60 sekunder efter larm.”

I Finland sköts räddningsverksamheten av 22 regionala räddningsverk. Den operativa räddningspersonalen består av  personer i huvudsyssla (ca 4000 personer) och personer i bisyssla (ca 13400 personer).

Räddningspersonal i huvudsyssla kallas allmänt för ordinarie personal. De ordinarie brandstationerna är bemannade dygnet runt och har en starttid på 60 sekunder efter larm.

Det finns lagstadgade behörighetskrav för ordinarie räddningspersonal. Räddningsinstitutet i Kuopio erbjuder yrkesutbildning för räddningspersonal enligt följande:

  • Räddarexamen på 90 studiepoäng för manskap (brandmän och överbrandmän)
  • Underbefälsexamen på 60 studiepoäng för underbefäl (brandförmän och sprutmästare)
  • YH-ingenjörsexamen på 240 studiepoäng för befäl (brandmästare, brandinspektörer, brandchefer, osv.)

Personerna i bisyssla har ett annat yrke som de jobbar med på heltid och sköter räddningsverksamheten vid sidan om. Ofta pratar man om frivilliga brandkårer och frivillig personal när man hänvisar till den här kategorin, men det är missvisande. Istället borde man tala om avtalsbrandkårer och avtalspersonal.

”Det är alltså helt möjligt att vara medlem i en ”frivillig” brandkår och få ersättning för det.”

En avtalsbrandkår är en förening som har ett brandkårsavtal med ett regionalt räddningsverk. I avtalet står det bl.a. vilken styrka brandkåren skall rycka ut med och hur snabbt. Avtalsbrandstationerna är alltså inte bemannade dygnet runt och därför har de också längre utryckningstider än de ordinarie stationerna.

Brandkårsavtalen varierar från brandkår till brandkår. En avtalsbrandkår kan t.ex.  förbinda sig att vid 90% av alla larm rycka ut inom 10 minuter med en minimistyrka på 1+3, av vilka minst två bör vara rökdykare. I gengäld betalar räddningsverket ersättning åt brandkåren. Vissa brandkårer betalar ut ett personligt arvode åt sina medlemmar för utförda utryckningstimmar, medan andra använder pengarna kollektivt inom föreningen. Det är alltså helt möjligt att vara medlem i en ”frivillig” brandkår och få ersättning för det.

När en avtalsbrandkår får ett larm går det ut till alla medlemmar i kårens larmavdelning och de som har möjlighet att rycka ut inom utsatt tid så gör det. Brandkåren bör själv se till att avtalet uppfylls, t.ex. genom att ha ett tillräckligt stort medlemsantal eller genom att införa någon form av beredskapssystem.

I vissa avtalsbrandkårer finns inget brandkårsavtal, utan alla som deltar i den operativa verksamheten har personliga avtal med räddningsverket. Dessa avtalsbrandkårer kallas för halvordinarie brandkårer, men fungerar i praktiken för det mesta på samma sätt som regelrätta avtalsbrandkårer. Största skillnaden är att det är räddningsverket självt som ansvarar för att larmberedskapen upprätthålls inom en halvordinarie brandkår.

”Utbildningskraven för avtalspersonal är således märkbart mindre än för ordinarie personal. Kraven på hälsa och fysisk kondition är dock samma för båda kategorierna.”

Det finns också lagstadgade behörighetskrav för avtalspersonal. Avtalsbrandkårernas utbildningssystem bygger på kurser som ordnas lokalt på kvällar och veckoslut. Som kursledare fungerar för det mesta personer med yrkesexamen inom räddningsbranschen. Totalt finns det ungefär 30 olika kurser som ger behörighet och/eller färdigheter att utföra olika uppgifter.  Här är några exempel:

  • För att överhuvudtaget få delta i operativ räddningsverksamhet krävs godkänd kurs i släckningsarbete (60 h)
  • För att få utföra rökdykning krävs godkänd kurs i rökdykning (30 h). Det finns även andra krav som måste uppfyllas för att få rökdyka, men dessa går vi inte in på här.
  • För att få fungera som enhetschef krävs godkänd kurs för enhetschefer (87 h + 100 h)

Utbildningskraven för avtalspersonal är således märkbart mindre än för ordinarie personal. Kraven på hälsa och fysisk kondition är dock samma för båda kategorierna.

Yrkesbenämningen brandman är än så länge inte skyddad, men när man inom räddningsbranschen talar om brandmän avser man uteslutande ordinarie personal. Avtalspersonalen kallas för brandkårister eller släckningsmän. Om man inte vill dansa rumba på den ordinarie personalens tår bör man hålla sig till de här benämningarna – en släckningsman som kallar sig själv brandman får många att se rött.

Slutligen tänkte jag presentera några siffror (källa: SSPL). Ordinarie brandkårer finns enbart i tätorterna, medan avtalsbrandkårer förekommer i hela landet. Avtalsbrandkårerna sköter ensamma om räddningsverksamheten på glesbyggden, vilket motsvarar ungefär 90% av Finlands areal och 46% av Finlands befolkning. I tätorterna är avtalsbrandkårernas uppgifter att stödja de ordinarie brandkårerna och fungera som reserver. Avtalsbrandkårerna deltar i ungefär 60% av alla larmuppdrag som utförs i Finland. I praktiken innebär detta ungefär 200 larm per dygn.

På larmfronten inget nytt

Det har varit ovanligt lugnt med utryckningarna under den senaste tiden. I år har jag varit på hela två stycken, och vid båda hann vi inte ens köra ut bilen ur garaget förrän det kom återbud. Senaste gången jag på riktigt gjorde något på en brand/olycksplats var i mitten av oktober förra året, dvs. för nästan fem månader sedan.

Det här är ju egentligen bara bra, eftersom det innebär att här inte inträffat några större olyckstillbud på länge. Att det skall gå dåligt för någon är verkligen inget man går omkring och önskar, det höll ju på att gå tokigt med vårt hus tidigare i år. Men. Med tanke på upprätthållandet av de egna färdigheterna och rutinerna så är fem månader av inaktivitet alldeles för länge.

Det är lite knepigt. Å ena sidan vill jag verkligen inte att någon skall råka illa ut, men å andra sidan är det tråkigt att inte få tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiken. Det är trots allt därför jag håller på med det här. Vi övar visserligen varje vecka, men övningar kan inte ens jämföras med riktiga tillbud. De viktigaste lärdomarna och erfarenheterna har jag fått just från utryckningar och inte på kursbänken eller under övningskvällar.

Jag har lite svårt att hitta ett lämpligt adjektiv för att beskriva hur det är att rycka ut. ”Roligt” känns inte riktigt lämpligt även om det nog finns en sådan aspekt också.  Det är t.ex. roligt att spruta vatten, roligt att försöka tillämpa det man kan på bästa tänkbara sätt och roligt att se när det man gör har önskad effekt. Samtidigt kan det vara fråga om någons hem som brinner upp – eller ännu värre – och det är allt annat än roligt. Jag har varit med om larm där jag fått en klump i halsen bara av att läsa larmmeddelandet och larm där jag gått och grubblat i flera dagar efteråt (läs t.ex. mitt förra inlägg). Ändå är jag glad att jag deltagit också i dessa larm.

Ärligt talat, så hoppas jag att det kommer att bli lite action för vår del ännu i år. T.ex. några träd över vägen, några markbränder och varför inte en och annan eldsvåda i någon gammal, rutten f.d. hölada. Larm med personskador och större egendomsskador klarar jag mig bra utan, men om de råkar komma emot är jag redo att ta itu med dem också.

Foto: http://www.stockphotosforfree.com/free-stock-photos/p-74404-hour-glass-timlapse-blue-sky-background.html